Thước đo độ co của vải sau giặt

  • Thước đo độ co vải được sử dụng trong việc đánh giá thang độ co của vải sau giặt trong chỉ tiêu
  • Thước đo độ co vải có thể sử dụng đánh giá độ co của vải dệt, vải thủ công hay len,…