Kệ 45 độ cho tủ so màu

  • Kệ 45 độ cho tủ so màu dùng trong tủ so màu, hỗ trợ kiểm màu với góc nghiêng chuẩn theo tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Kệ 45 độ cho tủ so màu dùng cho tủ so màu Tilo, GOTECH, COMTECH, 3NH, ……
  • Kệ 45 độ cho tủ so màu đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành