Bóng đèn so màu A Sylvania (Dùng cho tủ so màu X- rite