Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram ELC 64653 HLX 250W 24V 20/CS 1/SKU